Termeni și Condiții generale

Ultima actualizare – 26 Februarie 2024.

Pentru utilizatorii noi, actualizările devin efective din data publicării acestora.
Pentru utilizatorii existenți, modificările vor intra în vigoare în termen de 30 de zile calendaristice din momentul publicării acestora.
1. Operatorul de date cu caracter personal
1.1 Compania «PHILIP MORRIS SALES & MARKETING» SRL (în continuare «Philip Morris Moldova») a stabilit scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal în sistemul de evidență «IQOS», astfel, având calitatea de operator de date cu caracter personal (în continuare – «Operator»). Compania «Philip Morris Moldova», având drepturile și responsabilitățile operatorului de date cu caracter personal, în temeiul interesului legitim - «libertatea de a contracta», a contractat alte persoane fizice/juridice, numite persoane împuternicite de către operator, în scopul realizării serviciilor sale.
1.2 Transmiterea către persoanele împuternicite de către operator a unor sarcini și responsabilități concrete, care implică colectarea, stocarea și/sau prelucrarea datelor cu caracter personal ce vizează clienții IQOS, nu presupune vânzarea sau utilizarea acestora în alte scopuri decât cele care sunt strâns legate și necesare Serviciilor oferite de către «Philip Morris Moldova» în legătură cu produsele IQOS și lil.
1.3 Compania «Philip Morris Moldova», înaintea selectării acestor persoane împuternicite, a luat măsuri de precauție sporită pentru ca datele personale prelucrate în scopurile stabilite de operator să fie realizate în tocmai, cu asigurarea unui nivel adecvat de protecție a datelor, în acest sens, stabilind instrucțiuni scrise cu fiecare dintre acestea. Lista persoanelor împuternicite de către operator, care au fost implicate și autorizate în numele «Philip Morris Moldova» de a prelucra datele cu caracter personal, poate fi vizualizată pe pagina web md.iqos.com.
Pentru a vedea politica noastră de confidențialitate completă, vă rugăm să vizitați aici.
2. Semnificația termenilor de utilizare în prezentul Regulament:

consumator  –– orice persoană fizică ce acționează în alte scopuri decât cele ale activității comerciale;

utilizator   – persoană fizică de peste 18 ani/persoană juridică sau orice entitate juridică, care consumă produse ce conțin nicotină și care are sau își creează un Cont pe site-ul www.md.iqos.com de pe orice dispozitiv de comunicare: telefon, tabletă, PC, laptop, etc.

Servicii   - orice serviciu oferit gratuit, cu scopul asigurării suportului utilizatorului, o dată cu achizționarea, înlocuirea, chiria unui dispozitiv și anume Welcome Digital, Înlocuire rapidă, Înlocuire Accidentală, Asistență internațională, IQOS Coach, Smart Service, Smart Change, Livrare gratuită a dispozitivului de înlocuire. Lista de Servicii ar putea fi modificată.

produse   – оrice produse și Servicii, inclusiv cele specificate în rezervarea utilizatorului.

cont   – o secțiune a site-ului web care constă dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite utilizatorului să facă o rezervare și care conține informații despre utilizator și istoricul comenzilor, al rezervărilor etc. (informațiile nu se limitează doar la rezervări de produse, garanții etc.)

creare de profiluri   – formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal, care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau a stabili aspecte privind performanța, situația economică, sănătatea, preferințele, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana respectivă și deplasările acesteia;

date cu caracter personal   – orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă;

categorii speciale de date cu caracter personal   – datele care dezvăluie originea rasială sau etnică a persoanei, convingerile ei politice, religioase sau filozofice, apartenența socială, datele privind starea de sănătate sau viața sexuală, precum și cele referitoare la condamnările penale, măsurile procesuale de constrângere sau sancțiunile contravenționale;

subiect al datelor cu caracter personal   – este orice persoană fizică care poate fi identificată, direct sau indirect, prin referire la un număr de identificare sau la unul ori mai multe elemente specifice identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

prelucrarea datelor cu caracter personal   – orice operațiune sau serie de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal prin mijloace automatizate sau neautomatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, păstrarea, restabilirea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;

sistem de evidență a datelor cu caracter personal   – orice serie structurată de date cu caracter personal accesibile conform unor criterii specifice, fie că este centralizată, descentralizată ori repartizată după criterii funcționale sau geografice;

operator   – persoana fizică sau persoana juridică de drept public sau de drept privat, inclusiv autoritatea publică, orice altă instituție ori organizație care, în mod individual sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal prevăzute în mod expres de legislația în vigoare;

persoană împuternicită de către operator   – persoana fizică sau persoana juridică de drept public ori de drept privat, inclusiv autoritatea publică și subdiviziunile ei teritoriale, care prelucrează date cu caracter personal în numele și pe seama operatorului, pe baza instrucțiunilor primite de la operator;

terț   – persoană fizică sau persoană juridică de drept public ori de drept privat, alta decât subiectul datelor cu caracter personal, decât operatorul ori persoana împuternicită de către operator și decât persoana care sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite este autorizată să prelucreze date cu caracter personal;

pseudonimizare   – înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal într-un asemenea mod încât acestea să nu mai poată fi atribuite unei anume persoane vizate fără a se utiliza informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie stocate separat și să facă obiectul unor măsuri de natură tehnică și organizatorică care să asigure neatribuirea respectivelor date cu caracter personal unei persoane fizice identificate sau identificabile;

autoritatea responsabilă   – se are în vedere Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal;

contract de locațiune IQOS   – acord dintre persoana împuternicită și consumator pentru deținerea în utilizare temporară a dispozitivelor IQOS.

rezervare   – un document electronic prin care consumatorul plasează o solicitare cu intenția de a afla informații despre un produs de pe site și prin care este permisă o formă de comunicare între persoana împuternicită de operator și, nemijlocit, consumatorul.

înlocuire de produs   – proces de returnare a unui produs în cazul în care consumatorul emite o cerere valabilă de raportare a unei probleme de funcționare a acestuia, definite în termeni de material sau manoperă, deși produsul a fost utilizat în conformitate cu Ghidul utilizatorului IQOS/lil. Acest serviciu este aplicabil numai pentru produsele a căror garanție comercială este activă, iar nefuncționalitatea acestora este confirmată de către un reprezentant IQOS.

Înlocuire accidentală   – serviciu adițional oferit de către Philip Morris utilizatorilor a căror dispozitive IQOS/lil au garanția comercială activă. Se aplică atunci când Dispozitivul își pierde funcționalitatea în urma unor deteriorări accidentale sau neintenționate, consumatorul fiind în drept să primească o componentă nouă în schimbul celei defectate. Înlocuirea se aplică o singură dată per component,în perioada de deservire a Dispozitivului în garanție. Condițiile de utilizare a programului pot fi accesate aici.

opt-in   – servicii informative din partea IQOS, prin intermediul canalelor cum ar fi: e-mail, Viber, SMS cu privire la serviciile și produsele achiziționate sau în raport cu care a fost manifestat interesul.

reprezentant IQOS   – persoană împuternicită de operator să proceseze cererile consumatorilor IQOS / lil care solicită suport în mentenanța dispozitivelor, în vederea recepționării informațiilor despre modul de utilizare a acestora sau despre punctele de vânzare disponibile.

conținut IQOS   – informații care pot fi vizualizate sau accesate în format electronic direct pe md.iqos.com.

comandă   – un document electronic, prin intermediul căruia consumatorul își exprimă intenția de a achiziționa produse și prin care are loc comunicarea între Companie și Utilizator.
3. Operatorul de date cu caracter personal poate prelucra datele cu caracter personal în următoarele temeiuri legale:
a) Atunci când există un consimțământ manifestat de către subiectul de date (consimțământul poate fi manifestat direct de către subiectul de date prin orice acțiune fără echivoc sau comunicat de către alte persoane care dețin un astfel de consimțământ din partea acestui subiect de date spre exemplu: în caz de recomandare a unor altor persoane).
b) Atunci când este necesar de întreprins anumite acțiuni înaintea încheierii unui contract (raport juridic) la cererea subiectului: înregistrarea profilului de utilizator, completarea formularelor sau a anchetelor necesare;
c) Atunci când este necesar de a executa contractul (raportul juridic) cu subiectul de date, spre exemplu: în caz de oferirea a serviciilor de suport și mentenanță în legătură cu dispozitivele IQOS și lil sau alte servicii prestate de «Philip Morris Moldova»
d) Atunci când există o obligație legală sau un interes legitim. Spre exemplu: pentru validarea (identității și vârstei), actualizarea (datelor de contact: număr de telefon, email sau alte date de identitate), rectificarea sau șteregere datelor cu caracter personal (datele inexacte sau incomplete privind identitatea persoanei sau a datelor de contact sau alte date).
3.1 Operatorul de date cu caracter personal informează că datele cu caracter personal pot fi utilizate și în alte scopuri prevăzute expres de lege, cum ar fi: la solicitarea organelor din sectorul polițienesc sau organelor cu funcție de control - activități pe care operatorul de date nu le poate prestabili, însă le ia în calcul atunci când colectează datele cu caracter personal. În cazul unor astfel de situații, operatorul de date va verifica corespunderea solicitării sub aspect de respectare a principiilor de protecție a datelor cu caracter personal și o va executa doar în cazul existenței scopului și temeiului legal.
3.2 Operatorul poate dezvălui datele cu caracter personal către:
a) persoanele împuternicite de către operator;
b) subiectul de date sau reprezentantul său legal;
c) organele de control la solicitarea acestora;
d) companiile din grupul Philip Morris International, Inc.;
e) altor parteneri contractuali în vederea validării sau actualizării datelor.
3.3 Informațiile dvs. personale de identificare vor fi utilizate de către Philip Morris și companiile din Grupul Philip Morris sau companiile partenere angajate în distribuția, vânzarea sau întreținerea dispozitivelor IQOS/lil, în strictă conformitate cu scopurile pentru care au fost colectate, astfel, fiind întreprinse măsuri organizatorice și tehnice adecvate pentru a fi asigurat că datele nu vor fi vândute, schimbate, transferate sau date oricărei alte societăți neautorizate.


II. Condiții de utilizare a web site-ului md.IQOS.com

1. Cine poate utiliza pagina web – md.IQOS.com
1.1 Site-ul, precum şi conținutul disponibil în cadrul acestuia, se adresează exclusiv consumatorilor de produse din tutun, având vârsta de minim 18 ani (împliniți la data accesării Site-ului), care au domiciliul sau reședința în Republica Moldova, sau rezidenților în Republica Moldova care îndeplinesc aceleași criterii. Conținutul disponibile în cadrul acestuia pot fi accesat doar de către persoanele care dețin un cont de utilizator al Site-ului.
1.2 Toate informațiile accesibile pe site sunt destinate în exclusivitate persoanelor fizice în scop de utilizare personală și sunt protejate în conformitate cu legislația națională privind drepturile de autor și drepturile conexe. Orice copiere sau utilizare a acestor informații în alte scopuri decât cel enunțat este interzisă și duce la răspundere în conformitate cu legislația în vigoare.
2. Crearea unui cont pe Site
2.1 Înregistrarea în sistem se efectuează prin accesarea paginii web - md.iqos.com, fiind necesar a fi consemnate următoarele categorii de date: numele, prenumele, data, luna și anul nașterii, sexul, orașul de reședință, limba de comunicare preferată, poșta electronică și numărul de telefon mobil.
2.2 La completarea rubricilor obligatorii enunțate, contul de utilizator se va activa prin introducerea codului secret recepționat la numărul de telefon indicat sau accesarea link-ului ce va fi expediat la poșta electronică indicată. Înregistrarea va putea fi efectuată cu succes numai în urma completării tuturor câmpurilor obligatorii. Parola este confidențială și nu poate fi dezvăluită către alte persoane terțe.
2.3 La finalizarea completării rubricilor specifice, subiectul de date cu caracter personal confirmă prin bifare că datele cu caracter personal introduse de către acesta sunt veridice și îi aparțin.
3. Drepturi de proprietate intelectuală și conținut
3.1 Site-ul md.iqos.com este proprietatea Philip Morris Moldova. Site-ul este destinat pentru prezentarea informativă a produselor IQOS și lil și oferirea suportului consumatorilor în contextul mentenanței și posibilităților de deservire a acestora. Conținutul md.iqos.com, incluzând dar fără a se limita la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a Philip Morris Moldova, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile conferite de lege în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).
3.2 Utilizatorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de Philip Morris Moldova, includerea oricărui conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Philip Morris Moldova asupra conținutului, precum și participarea la rezervare cu distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, decât cu acordul scris expres al Philip Morris Moldova. Orice conținut la care utilizatorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența «Condițiilor de utilizare», în cazul în care conținutul nu este însoțit de un Аcord de utilizare specific și valid încheiat între Philip Morris Moldova și acesta, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea Philip Morris Moldova cu referire la acel conținut. Utilizatorul nu poate copia, transfera și/sau utiliza conținutul în nicio situație, fără acordul prealabil al Philip Morris Moldova.
3.3 În cazul în care Philip Morris Moldova conferă utilizatorului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care utilizatorul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se referă doar la acele conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe Site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea Philip Morris Moldova pentru respectivul utilizator sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.
3.4 Niciun conținut transmis către utilizator, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic etc.) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație din partea Philip Morris Moldova și/sau al angajatului/prepusului Philip Morris care a mijlocit transferul de conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul conținut. Este interzisă orice utilizare a conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Termeni și condiții sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.
4. Exonerare de răspundere
4.1 Philip Morris Moldova nu garantează că Site-ul, serverele pe care este găzduit sau e-mail-urile trimise de la Philip Morris Moldova sunt fără viruși sau alte componente informatice cu potențial dăunător, că nu conține omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau alți factori similari.
5. Notificarea privind transferul transfrontalier
5.1 Datele cu caracter personal vor fi stocate și prelucrate pe serverele din Irlanda, țară care face parte din Spațiul Economic European fiind aplicat principiul liberei circulației a datelor în strictă conformitate cu prevederile art. 32 alin. (2) și alin. (5) lit. c) din Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

6. Blocarea accesului la site
6.1 Accesul la site poate fi blocat în cazul în care:
a) De către dvs. au fost încălcate regulile și cerințele prevăzute mai sus;
b) A fost realizat dreptul de opoziție;
c) Dvs. ați creat mai mult de un profil de utilizator autorizat pe acest site.
7. Limita de responsabilitate
7.1 Philip Morris Moldova poate modifica oricând Termenii și Condițiile site-ului iqos.com, noile prevederi devenind publice și opozabile imediat, în cazul persoanelor care solicită noi bunuri sau servicii, iar în cazul clienților existenți, în termen de 30 de zile de la data încărcării lor pe Site.
7.2 Philip Morris Moldova nu răspunde de eventuale daune – prejudicii cauzate de utilizarea necorespunzătoare a produselor IQOS și a produselor lil, de folosirea lor în alte scopuri decât cel pentru care acestea au fost fabricate, precum și de omisiunea clienților de a citi și respecta instrucțiunile de folosire ce însoțesc produsele.
7.3 Philip Morris Moldova va lua în orice moment toate măsurile prevăzute de Lege în vederea sesizării organelor abilitate cu privire la posibile acțiuni frauduloase, inclusiv cele de spălare a banilor.
7.4. Aducerea la cunoștință sau punerea la dispoziție consumatorului a Termenilor și Condițiilor, reprezintă efortul rezonabil și specific al companiei Philip Morris Moldova de a face cunoscute regulile în care va acționa compania în cazul serviciilor societății informaționale și măsurilor de protecție a datelor cu caracter personal.


III. Prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul utilizării paginii web md.IQOS.com


Ultima actualizare – 04 August 2023

1. Scopul prelucrării datelor
1.1 În conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), şi Legea nr. 133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal al Republicii Moldova, Philip Morris Moldova are obligația de a prelucra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizați despre Dvs.
2. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate
2.1 În cadrul sistemului de evidență IQOS sunt/vor fi prelucrate următoarele categorii de date:
a) Nume, prenume;
b) Sexul;
c) Data nașterii;
d) Semnătura;
e) Telefonul mobil/telefon (inclusiv verificarea dacă acesta este activ);
f) Poșta electronică;
g) Adresa (de domiciliu/reședință);
h) Voce (în cazul apelurilor recepționate de la Serviciul Suport clienți IQOS);
i) cookie;
j) Id-ul dispozitivului IQOS/lil și alte informații tehnice privitor la dispozitivele IQOS și/sau lil în caz de reparare și/sau asigurarea mentenanței (ciclurile de încărcare, actualizare firmware, eventuale defecțiuni și erori, data fabricației);
k) Experiența împărtășită de către consumatorii dispozitivelor IQOS și lil;
l) Oricare alte date comunicate de către consumatorul dispozitivelor IQOS și/sau lil, ce se referă la utilizarea acestor dispozitive, eventualele reclamații și sau comunicări, inclusiv privitor la eventualele efecte adverse.
3. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal
3.1 Datele cu caracter personal sunt colectate și prelucrate în cadrul sistemului de evidență «IQOS» în scop de:
a) ținere a evidenței clienților ce au procurat/închiriat sau care intenționează să închirieze, procure sau să facă o rezervare de la operator a dispozitivelor IQOS / lil.
b) oferirea suportului privind produsele și Serviciile prestate. Termenii și condițiile privind serviciile de asistență și suport pentru clienți pot fi găsite aici.
c) actualizarea datelor inexacte, incomplete, nevalabile sau inactive;
d) onorarea altor obligații ce rezultă din raporturile juridice stabilite cu clienții.
3.2 Operatorul nu prelucrează datele cu caracter personal în alte scopuri decât cele pentru care dispune un temei legal.
4. Modul de prelucrare a datelor cu caracter personal la prestarea Serviciilor

4.1 Pentru clienți, asistența si suportul pentru Servici se oferă gratuit și în mod implicit, în cadrul serviciului „opt-in”, în acest sens fiind prelucrate datele cu caracter personal relevante.

4.2 Clienții pot solicita dezabonarea de la Servicii, prin accesarea funcționalității de dezabonare regăsită în oricare dintre adresele expediate de către operatorul de date sau prin manifestarea dreptului de opoziție conform Termenilor și Condițiilor.

5. Modul de prelucrare a datelor cu caracter personal în contextul rezervărilor de produs prin intermediul paginii web md.IQOS.com
5.1 Prin rezervarea unui produs prin internet, acceptaţi Termenii și Condițiile în cauză. Datele personale se vor putea prelucra doar în scopurile prevăzute mai sus atât timp cât este necesar conform legislaţiei în vigoare. Philip Morris Moldova îşi poate rezerva dreptul de a prelucra, în temei legitim, anumite date cu caracter personal mai mult decât prevede legislaţia fiscală în vigoare, exclusiv în cazul în care autoritățile naţionale competente pot decide anumite investigaţii conform termenielor prevăzuți în Codul administrativ, Codul penal/contravențional sau alte legi specifice. Alte date cu caracter personal prelucrate de Philip Morris Moldova pot fi utilizate doar în cazul în care vă exprimaţi consimţământul explicit şi granular pe unul dintre site-urile noastre/ale împuterniciţilor noştri.
6. Politica de confidențialitate
6.1 Philip Morris va depune diligențe maxime, astfel încât orice informație confidențială cu/despre/și în legătură cu orice cont deschis pe iqos.com să rămână confidențială. Informațiile transmise vor fi tratate ca informații confidențiale și trebuie folosite doar în scopul pentru care au fost transmise și nu trebuie sa fie folosite pentru alte scopuri fără consimțământul scris al dvs., în afara cazului în care:
a) au fost cunoscute de către partea care a primit informațiile, înainte de a-i fi aduse la cunoștință de către partea care dezvăluie informaţiile printr-un canal public, astfel ele devenind informații publice; sau
b) se cere a fi dezvăluită de către legea aplicabilă, decizia judecătorească sau a autorităților competente.


IV. Cadrul juridic aplicabil și jurisdicția

Ultima actualizare – 04 August 2023.

1. Cadrul juridic aplicabil și jurisdicția


1.1 Operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate în baza de date «IQOS» sunt efectuate sub supravegherea operatorului din Republica Moldova.
1.2 Indiferent de sediul juridic al persoanelor împuternicite de către operator, la prelucrarea datelor cu caracter personal, aceștia vor asigura conformitatea și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal cel puțin la nivelul următoarelor acte naționale și internaționale:
a) Convenția nr. 108 pentru protecția persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal;
b) Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 679/2016, aici.
c) Legea Republicii Moldova, nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal aici;
d) Actualii Termeni și Condiții;
e) alte acte interne.

2. Drepturile subiecților de date cu caracter personal
2.1 Dreptul la informare - dreptul de a fi informat înainte de a fi colectate și prelucrate datele cu caracter personal cu privire la identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existența drepturilor prevăzute de Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal, precum și condițiile în care pot fi exercitate.
2.2 Dreptul de acces la date - dreptul de a obține de la operator, în temeiul unei cereri, confirmarea/infirmarea faptului dacă datele cu caracter personal care-l vizează au fost sau nu prelucrate, informații referitoare la scopurile și categoriile de date prelucrate, destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele, modul în care se efectuează prelucrarea automatizată a datelor, consecințele juridice generate de prelucrarea datelor pentru subiectul de date și modul de exercitare a dreptului de intervenție asupra datelor cu caracter personal.
2.3 Dreptul de intervenție - obținerea în baza unei cereri, rectificarea, actualizarea, blocarea, ștergerea sau transformarea în date anonime a informațiilor a căror prelucrare nu este conformă cu cerințele Legii privind protecția datelor cu caracter personal, în special a datelor incomplete sau inexacte.
2.4 Dreptul de opoziție - dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care îl vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale care prevăd altfel.
2.5 Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale - posibilitatea de a cere și de a obține retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința subiectului de date care a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări automatizate destinate să evalueze unele aspecte ale personalității sale, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte.
2.6 Dreptul la justiție - dreptul de a se adresa Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal sau instanței de judecată, pentru apărarea sau repunerea în drepturile lezate. Așadar, aveți dreptul să depuneți o plângere la Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal dacă nu sunteți mulțumit de orice aspect al prelucrării datelor personale de către noi sau credeți că nu ne îndeplinim responsabilitățile noastre de operator de date. Detaliile de contact ale autorității sunt: MD-2004, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Serghei Lazo, 48, tel: +373-22-820801, fax: +373-22-820807, e-mail: centru@datepersonale.md.
2.7 Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă conform formularelor tipizate din anexa nr. 1, transmisă prin utilizarea serviciilor poștale la Chişinău, str. N. Dimo 21/3, MD-2068, în atenția Responsabilului de protecția datelor cu caracter personal sau prin utilizarea serviciilor de poștă electronică la adresa contact.md@iqos.com.Vom răspunde cererii în termen de 15 zile de la data primirii acesteia.
2.8 În conformitate cu art. 25 din Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal și pct. 37 alin. (6) din GDPR, în calitate de responsabil cu protecția datelor cu caracter personal în baza contractului de prestări servicii se desemnează compania «Law, Privacy & Data Protection Services» SRL, IDNO 1018600008466, care poate fi contactată la adresa office@gdpr.md.
2.9 De asemenea, puteți refuza furnizarea datelor cu caracter personal către Philip Morris Moldova. Refuzul de a furniza astfel de date poate duce la imposibilitatea Philip Morris Moldova de a furniza serviciul.
3. Dispoziții finale
3.1 Pentru utiliozatorii noi, acceptarea prin bifare și completarea datelor de anchetă la înregistrarea în calitate de utilizator, confirmă faptul că ați făcut cunoștință și că sunteți de acord cu actualii TERMENI ȘI CONDIȚII.
3.2 Compania Philip Morris Moldova își rezervă dreptul de a modifica TERMENII ȘI CONDIȚIILE în corespundere cu noile cerințe legale sau atunci când va modifica sau va oferi noi Servicii, în legătură cu acest fapt, veți fi preavizați prin canalele de comunicare indicate (Viber sau email) cu 30 de zile înaintea intrării în vigoare a noilor cerințe.
3.3 În perioada de preavizare, dacă nu veți fi de acord cu TERMENII ȘI CONDIȚIILE actualizate, puteți să manifestați dreptul de opoziție pentru încetarea raporturilor juridice cu compania Philip Morris Moldova.
3.4 În caz că în termenul prestabilit nu vă veți manifesta dreptul de opoziție în continuare beneficiind de serviciile companiei Philip Morris Moldova, aceste circumstanțe cumulativ vor însemna acceptarea TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR redacția actualizată.

Anexa nr. 1. Cerere pentru exercitarea dreptului de acces .

Anexa nr. 2. Cerere pentru exercitarea dreptului de intervenție .

Anexa nr. 3. Cerere pentru exercitarea dreptului de opoziție .

Anexa nr. 4. Cerere pentru exercitarea dreptului de opoziție .


V. Înlocuirea componentelor defecte ale sistemului IQOS / lil

1. Garanție și eligibilitate
1.1 Garanția este acordată Cumpărătorului în baza dispozițiilor aplicabile în materie, respectiv ale Legii nr. 105/2003 privind protecţia consumatorilor, Legii nr. 284/2004 privind comerţul electronic şi Legii nr. 241/2007 privind comunicaţiile electronice etc. inclusiv ale Codului Civil. În baza Certificatului de garanție se acordă o garanție legală de conformitate. În conformitate cu art. 11 din Legea 105/2003, fiecare consumator poate solicita, în cazul lipsei conformității, în primul rând repararea produsului, sau are dreptul de a solicita înlocuirea produsului, cu excepția situației în care măsura este imposibilă sau disproporționată.
1.2 Sistemul IQOS este compus din două componente separate, respectiv „Încărcător portabil IQOS” și „Dispozitiv Suport IQOS”. Acestea pot funcționa independent una de alta din punct de vedere al conformității (i.e. o disfuncționalitate care ar afecta o componentă nu afectează în mod necesar și o alta).. Excepție face dispozitivul IQOS ILUMA ONE care este compus dintr-o singură componentă.
1.3 Dispozitivul lil este compus dintr-un singură componentă, “Dispozitivul suport” și „Încărcătorul portabil” fiind combinate într-o singură piesă.
1.4 Fiecare sistem IQOS sau lil este însoțit de o garanție comercială valabilă un an de zile de la data achiziției.
1.5 În momentul achiziției oricărui sistem IQOS sau lil prin interacțiuni directe cu personalul de vânzări IQOS, consumatorul primește aferent certificatul de garanție pentru sistemul achiziționat.
1.6 Certificatul de garanție conține datele de identificare ale cumpărătorului, data și locul de unde a fost achiziționat sistemul IQOS sau lil și seria acestuia. De asemenea acesta este valabil doar în cazul în care utilizatorul a respectat în totalitate indicațiile și condițiile de garanție din Ghidul utilizatorului: IQOS 2.4 Plus, IQOS 3, IQOS 3 Multi, IQOS 3 DUO (ORIGINALS), IQOS ILUMA ONE, IQOS ILUMA, IQOS ILUMA PRIME și lil .
1.7 Pentru a reclama drepturi în raport cu garanția sistemului IQOS sau lil se poate opta fie: (1) contactarea Centrului de Servicii pentru Clienți sau (2) transmiterea unei solicitări la adresa de e-mail contact@iqos.md, oferind o descriere a problemei Dispozitivului.
2. Modalitatea de asigurare a garanției:
2.1 Distribuitorul va înlocui produsul neconform cu produse identice (în afara cazului în care acest lucru este imposibil din motive obiective), în termen de maximum 14 (paisprezece) zile calendaristice de la data la care cumpărătorul a predat (pe baza unui document de predare-preluare) distribuitorului/unei persoane desemnate de către acesta un astfel de produs neconform. Prin produs defect/neconform se înțelege orice componentă/componente ale Sistemului IQOS sau sistem lil (conform descrierii din secțiunea ”Denumirea Produsului”) care prezintă defecte materiale sau din fabrică, atunci când acestea sunt utilizate în conformitate cu Ghidul Utilizatorului și care stau sub rezerva unei solicitări valabile de acordare a garanției.
2.2 Dacă este deteriorată numai o componentă a Sistemului IQOS (de exemplu Dispozitivul Suport sau Încărcătorul Portabil) , atunci numai piesa deteriorată va fi înlocuită, iar Distribuitorul va păstra numai componenta înlocuită.
2.3 Distribuitorul își asumă aceleași obligații de garanție cu privire la produsul care înlocuiește produsul vândut inițial. Produsele care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garanție vor beneficia de un nou termen de garanție, care curge de la data preschimbării produsului.
2.4 Înlocuirea produselor este posibilă exclusiv în limita stocului disponibil. La recepţionarea mărfii, este recomandat consumatorilor să se asigure că produsele livrate corespund din punct de vedere calitativ şi cantitativ aşteptărilor sale.
3. Garanția nu acoperă urmatoarele:
a. Deteriorarea oricăror componente ale Sistemului IQOS sau lil cauzate de uzura normală;
b. Deteriorări cosmetice (cum ar fi zgârieturi, semne sau plastic spart) cauzate de utilizator;
c. Deteriorări ale componentelor Sistemului IQOS /lil cauzate de utilizarea gresită, manipularea incorectă, contact cu lichide, foc sau îndepartarea numarului de serie;
d. Deteriorări ce pot apărea ca urmare a transportării produselor, căderii sau lovirii acestora, descarcărilor electrice sau variațiilor de tensiune de la rețea, sau în cazul conectării cablului de încărcare la o rețea cu tensiune necorespunzătoare;
e. Defecte datorate utilizării cu produse incompatibile;
f. Deteriorări sau defecte cauzate de încercarea de a deschide, modifica sau repara componentele Sistemului IQOS / lil, de către alte persoane decât cele autorizate de către producator;
g. Deteriorări sau defecte cauzate de nerespectarea instrucțiunilor de utilizare din Ghidul Utilizatorului;
h. Alți termeni.
Dacă se schimba o componentă a Sistemului IQOS sau un dispozitiv lil , orice piesă de înlocuire intra în proprietatea dvs. și piesa înlocuită în proprietatea entității care efectuează schimbul.
4. Confidențialitatea datelor.
4.1 Prin formularea unei solicitări de activare a garanției, consumatorul recunoaște și acceptă că procesul poate implica colectarea, procesarea și transmiterea datelor de reîncărcare (inclusiv țărilor din afara Uniunii Europene și Elveția) înregistrate pe dispozitivul suport IQOS și încărcătorul portabil IQOS, precum și pe dispozitivul lil cum ar fi numărul și durata experiențelor individuale de utilizare și citirea oricăror coduri de defecte necesare pentru evaluarea solicitării pentru componenta afectată.


VI. Condiții privind rezervarea produselor în cadrul site-ului md.IQOS.com


1. Produse
1.1 Lista și caracteristicile produselor IQOS și lil prezente pe site-ul md.iqos.com, sunt susceptibile de a fi modificate și adaptate în orice moment pentru a răspunde cât mai bine solicitărilor consumatorilor şi legislaţiei în vigoare.
1.2 Fișa de produs IQOS și lil se găsește pe pagina dedicată produselor IQOS și lil de pe site-ul md.iqos.com, unde sunt reprezentate informații detaliate despre produs. Acestea sunt însoțite de una sau mai multe imagini de produs IQOS și lil , precizând denumirea produsului și caracteristicile sale.
1.3 Philip Morris Moldova nu își asumă nicio răspundere pentru eventualele greșeli sau declarații eronate cu privire la produsele IQOS și lil. Conținutul informațiilor despre produse de pe acest site este doar în scopuri de referință și nu este destinat să înlocuiască sfatul unor specialiști din diverse domenii (nutriție, sănătate etc.).
2. Rezervarea produselor sau a Serviciilor online
2.1 Prin înregistrarea şi utilizarea Site-ului, fiecare utilizator trebuie să confirme că are cel puţin 18 ani împliniţi la data accesării acestuia și că este consumator de produse din tutun.
2.2 Prin rezervare, consumatorul își exprimă interesul față de un produs, ca ulterior un reprezentant IQOS să proceseze printr-un apel telefonic solicitarea plasată pe Site. La rândul său, rezervarea oferă flexibilitate consumatorului să refuze solicitarea sa de rezervare, fără a fi nevoit să justifice decizia sa sau să suporte eventuale prejudicii financiare.
2.3 Pentru a rezerva un produs sau un Serviciu, utilizatorul își va face un cont sau să îl va accesa pe cel existent, autentificându-se cu adresa de e-mail și parolă. Din meniul afișat, consumatorul poate accesa categoria de produse IQOS sau categoria de produse lil și aplica o cerere de rezervare a unui produs. Pe pagina produsului va fi afișat prețul și disponibilitatea acestuia (strict în scop informativ).
2.4 Simplul fapt de a rezerva produse IQOS/ lil sau un Serviciu, nu echivalează cu vânzarea acestora și nu creează nicio obligație pentru Philip Morris de a proceda la livrarea produselor sau oferirea Serviciilor rezervate.
3. Paşii de urmat în procesul de rezervare a unui produs sau Serviciu
3.1 Prin butonul «Înregistrați rezervarea», produsul sau serviciul dorit va ajunge în «Rezervarea mea». După adăugarea unui produs în «Rezervarea mea», acesta se va actualiza pe măsură ce adăugați produse noi. În meniul «Rezervarea mea» aveţi următoarele detalii: lista şi prețul produselor rezervate, cantitatea rezervată, metoda de plata la primire comenzii, metoda de primire a comenzii și valoarea totală a rezervării de produse.
3.2 Faptul de a rezerva produse IQOS și/sau lil nu constituie o verificare a comenzii și nu creează nicio obligație pentru Philip Morris de a livra produsele IQOS/lil.
3.3 Accesând meniul «Primirea comenzii sau ridicare în magazin», solicitantul va selecta butonul «Rezervarea» pentru a alege metoda de primire a produselor IQOS sau lil și metoda de plată la ridicarea comenzii. Prin selectarea butonului «Continuați», solicitantul emite solicitarea sa de rezervare pe site. După înregistrarea rezervării de produs sau a unui Serviciu, prin intermediul serviciul suport clienți IQOS vom contacta solicitantul prin canalele de comunicare oferite nouă, pentru a confirma intenția de rezervare a produselor și/sau Serviciilor selectate și comunicarea următoarelor informații:
a) lista cu articolele IQOS și/sau lil rezervate, prețurile produselor, data şi intervalul orar de ridicare, adresa de primire la domiciliu; b) costul comenzii, metoda de plată la ridicarea produsului rezervat; c) înlocuirea, anularea produselor rezervate din solicitarea trimisă şi/sau anularea rezervării - poate exista posibilitatea ca o rezervare de produse expediată să nu poată fi onorată din motive obiective. d) informații suplimentare despre serviciile selectate, inclusiv suport informațional în efectuare acestora. e) în eventualitatea în care apar dificultăţi de aprovizionare sau dacă produsele nu se mai află în stoc, Philip Morris Moldova îşi rezervă dreptul de a informa în cel mai scurt timp posibil solicitantul cu privire la posibilitatea înlocuirii produselor sau rezervarea în întregime va fi anulată.
3.4 Rezervarea solicitantului poate fi anulată, în urma unei notificări prealabile adresate fără ca vreo parte să dețină o obligație una faţă de cealaltă sau fără ca vreo parte să pretindă daune-interese în următoarele cazuri:
a) datele furnizate de către solicitant pe Site sunt incomplete şi/sau incorecte; b) depăşirea termenului de preluare a rezervelor de produse în cazul în care solicitantul nu poate fi contactat şi nu este găsit. c) neatingerea vârstei legale prevăzute de legislația în vigoare: 18+, care se demonstrează în mod obligatoriu prin prezentarea actului de identitate, de către client, în conformitate cu art. 25 din Legea nr 278/2007 privind controlul tutunului.
3.5 În toate situaţiile prezentate mai sus, solicitantul va fi informat prin e-mail în privinţa modificărilor de înlocuire sau anulare a solicitării de rezervare. Totodată, solicitantul este în drept să anuleze la orice etapă cererea sa de rezervare înfăptuită pe Site, fără a fi obligat să justifice decizia și/sau să suporte careva prejudicii financiare.
4. Returnarea Produselor
4.1 Consumatorul are dreptul să returneze produsele în termen de 14 zile calendaristice de la intrarea în posesie. În momentul returnării produselor, Consumatorul trebuie să prezinte:
a. bonul fiscal original/copie prin care dovedește achiziționarea produsului;
b. produsul/produsele care fac obiectul returului;
c. certificatul de garanție (dacă este cazul).
4.2 Nu se acceptă returnarea şi nu se rambursează în următoarele cazuri:
a. Produsul a fost utilizat;
b. Lipsa bonului fiscal;
c. Condiţiile de întreţinere a produsului nu au fost respectate (intenția consumatorului de a modifica, dezasambla produsul);
5. Informații pentru consumatori
5.1 Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței: mun. Chişinău, str.Vasile Alecsandri 78, MD-2012, tel. 022515151, 080028028 (apel gratuit), consumator@apc.gov.md, www.consumator.gov.md.
5.2 Examinarea reclamaţiei se efectuează la prezentarea bonului de casă sau a unui alt document care confirmă faptul cumpărării produsului sau prestării serviciului.


Termenii și condițiile privind serviciile de asistență și suport pentru clienți


DISPOZIȚII GENERALE

Ultima actualizare – 26 Februarie 2024 .

1. Aplicarea Termenilor / Eligibilitate
1.1 Aceste prevederi și condiții se aplică și reglementează furnizarea serviciilor de mentenanță și asistență post-cumpărare descrise în punctele 4-6 de mai jos (în continuare „Servicii”). Citiți cu atenție aceste prevederi deoarece acestea au impact asupra drepturilor dumneavoastră legale și reglementează relația dumneavoastră cu compania ,,Philip Morris Sales & Marketing” SRL (Philip Morris).
1.2 Sunteți eligibil pentru Servicii numai dacă:
(i) sunteți un fumător adult sau un utilizator IQOS/ lil în vârstă de 18 ani și peste, și sunteți înregistrat în baza noastră de date IQOS;
(ii) domiciliul dumneavoastră principal se află în Republica Moldova și
(iii) deținețiun dispozitiv eligibil așa cum este descris în alineatul 2.1 (”Dispozitive”), înregistrat prin intermediul site-ul md.iqos.com, prin contactarea Centrului Asistență Clienți, prin poșta electronică, la un IQOS Coach sau la un magazin IQOS participant;
(iv) dispozitivul dvs eligibil este atașat de contul dvs. din baza noastră de date IQOS;
În cazul în care, dispozitivul dvs. este eligibil însă, acesta sau una dintre componente este atașată de contul unui alt utilizator, la necesitate, dispozitivul sau partea componentă se va trece în contul dvs. (persoana care se prezintă cu dispozitivul fiind beneficiarul Serviciilor).
1.3 Prin utilizarea oricăruia dintre Servicii, exprimați acord cu respectarea acestor prevederi. De asemenea, dacă înregistrați un alt Dispozitiv sau dacă modificăm acești Termeni, iar dumneavoastră utilizați oricare dintre Servicii, sunteți de acord să respectați acești Termeni. Se considerată că acești Termeni produc efecte în țara dumneavoastră de reședință înregistrată, conform bazei noastre de date IQOS.
1.4 Dacă nu acceptați (sau nu respectați) aceste Prevederi, nu veți putea utiliza Serviciile.
1.5 Utilizarea de către dumneavoastră a acestor Servicii este la discreția noastră și este posibil să refuzăm cererea dumneavoastră sau să vă revocăm dreptul de a utiliza Serviciile, din orice motiv, inclusiv în cazul încălcării de către dumneavoastră a oricăruia dintre acești Termeni.
1.6 De asemenea, ne rezervăm dreptul să modificăm aceste Prevederi și conținutul Serviciilor la orice moment și prin notificare, dacă există motive întemeiate pentru a face acest lucru.
2. Dispozitive
2.1 Următoarele modele ale Dispozitivului sunt eligibile pentru Servicii:
(a) IQOS 2.4+, IQOS 3 sau Dispozitivele Suport și Încărcătoarele Portabile, precum și edițiile limitate ale acestora:
(b) IQOS 3 MULTI
(c) IQOS 3 DUO sau Dispozitivele Suport și Încărcătoarele Portabile, precum și edițiile limitate ale acestora;
(d) IQOS ORIGINALS DUO sau Dispozitivele Suport și Încărcătoarele Portabile, precum și edițiile limitate ale acestora;
(e) lil;
(f) IQOS ILUMA ILUMA sau Dispozitivele Suport și Încărcătoarele Portabile, precum și edițiile limitate ale acestora;
2.2 Dispozitivul trebuie să aibă un număr de serie lizibil și valabil.
2.3 Pentru a finaliza procesul de înregistrare în baza de date a consumatorilor IQOS, trebuie să furnizați toate informațiile obligatorii necesare, într-o manieră corectă și completă și să păstrați aceste informații actualizate. Dacă nu completați câmpurile obligatorii în formularul de înregistrare (cum ar fi, de exemplu, vârsta, statutul de fumător, adresa de e-mail și/sau numărul de telefon), aplicația dumneavoastră nu va continua. Dacă furnizați informații inexacte sau incomplete, compania Philip Morris își rezervă dreptul de a refuza să vă furnizeze Serviciile.
2.4 Serviciile furnizate au caracter personal si nu pot fi transferate unei terțe persoane.2.5 Utilizarea de către dumneavoastră a Serviciilor este legată de țara dumneavoastră de reședință.
3. Termen și reziliere
3.1 Puteți utiliza Serviciile chiar dacă perioada de garanție activă a dispozitivului expirat. Excepție fac Serviciile Înlocuire rapidă și Înlocuire Accidentală, fiind înlocuite doar dispozitivele aflate în perioada de garanție activă, precum și, după caz, Serviciul Asistență Internațională. .
4. Defecțiuni accidentale
4.1 În cazul în care Dispozitivul dumneavoastră suferă o defecțiune neintenționată care afectează funcționalitateaacestuia, care nu este cauzată de utilizarea incorectă sau de conduita iresponsabilă (Defecțiune Accidentală), este posibil să fiți eligibil pentru un Dispozitiv înlocuitor, așa cum este descris în acest alineat 4, din actualii Termeni și Condiții.
4.2 Trebuie să returnați Dispozitivul deteriorat (inclusiv toate componentele) companiei Philip Morris și veți primi un dispozitiv IQOS sau lil înlocuitor, de același tip, echivalent, ca performanță și fiabilitate, cu un Dispozitiv nou. În cazul în care nu este disponibil un dispozitiv IQOS sau lil înlocuitor, de același tip, va fi furnizat ca înlocuitor un dispozitiv IQOS sau lil care este echivalent cel puțin din punct de vedere funcțional. Compania Philip Morris va păstra toate Dispozitivele înlocuite. Dacă este deteriorată numai o parte a Dispozitivului, de exemplu Dispozitivul Suport sau Încărcătorul Portabil, atunci numai piesa deteriorată va fi înlocuită, iar compania Philip Morris va păstra numai partea înlocuită a Dispozitivului.
4.3. Limitări privind Defecțiunile accidentale:
(a) Trebuie să luați toate măsurile de precauțiile necesare pentru a proteja Dispozitivul dvs., să-l utilizați și întrețineți în conformitate cu instrucțiunile de utilizare și Ghidul utilizatorului. În cazul în care nu faceți acest lucru, nu veți avea dreptul să primiți un Dispozitiv de înlocuire.
(b) În caz de defecțiuni accidentale, aveți dreptul la un singur Dispozitiv înlocuitor, pentru fiecare Dispozitiv înregistrat. După soluționarea primei cereri, Defecțiunea accidentală care acoperă respectivul dispozitiv înregistrat va înceta. Cu toate acestea, puteți să beneficiați în continuare de Serviciile rămase pentru Dispozitivul dumneavoastră.
(c) Nu veți fi în drept să primiți un Dispozitiv sau o componentă de înlocuire în cazul următoarelor circumstanțe:
• Deteriorare cauzată de abuz sau utilizare necorespunzătoare sau, ca urmare, a modificării efective sau tentativei de a modifica sau altera în vreun fel Dispozitivul, sau ca urmare a supratensiunii energetice;
• Dispozitive ale căror număr de serie a fost alterat, demontat sau șters;
• Dispozitive care au fost deschise, deservite, modificate sau alterate într-un fel neautorizat de compania Philip Morris;
• Pierderea sau furtul Dispozitivului;
• Deteriorări estetice ale Dispozitivului, care nu afectează funcționalitatea acestuia, inclusiv, dar fără a se limita la, fisuri fine, zgârieturi, urme de lovituri, deteriorarea porturilor de intrare din materiale plastice și decolorarea acestora;
• Deteriorarea sau ieșirea din funcțiune cauzată de uzura fizică normală și/sau utilizarea Dispozitivului;
• Manipularea necorespunzătoare, sau contactul cu lichide, deteriorări cauzate de foc, inundații sau dezastre naturale, conflict armat, acte de terorism sau forță majoră;
• Probleme de funcționare cauzate de utilizare împreună cu un produs necompatibil;
• Deteriorare sau probleme de funcționare cauzate de neutilizarea corespunzătoare în conformitate cu instrucțiunile de utilizare indicate în Ghidul utilizatorului;
• Ieșire din funcțiune din cauza viciilor materialelor și/sau de fabricație și/sau de proiectare;
Totuși, astfel de cazuri, pot fi soluționate separat fie în conformitate cu drepturile Dvs. de consumator, fie în baza garanției voluntare care acoperă dispozitivele IQOS/ lil , oferită suplimentar și care nu aduc vreo atingere celorlalte drepturi și remedii prevăzute de legislația în domeniul protecției consumatorilor, în vigoare în țara unde a fost achiziționat Dispozitivul.
4.4 Efectuarea unei reclamații în caz de Defecțiunea accidentală:
(a) Dumneavostră trebuie:
- Să raportați cererea companiei Philip Morris către Serviciul Suport Clienți IQOS – 0 8000 24 00 (apel gratuit) sau să scrieți un email la contact.md@iqos.com sau să vă adresați la oricare din magazinele Q Heated Tobacco Shops (lista magazainelor o găsiți aici), cât mai curând posibil și nu mai târziu de 14 zile de la data în care Dispozitivul dumneavoastră suferă Defecțiuni accidentale, și să oferiți următoarele informații: (1) numele, prenumele, data, luna și anul nașterii, numărul de telefon și numărul de serie al Dispozitivului deteriorat; (2) descrierea simptomelor, problemelor sau cauzelor deteriorării Dispozitivului; (3) mesajele de eroare; și (4) acțiunile întreprinse înainte ca Dispozitivul să aibă probleme și orice măsuri pe care le-ați luat pentru a soluționa problema;
- Dacă compania Philip Morris solicită, trebuie să prezentați dovada achiziționării Dispozitivului dvs.; iar
- În caz contrar, trebuie să urmați procesul de autorizare cu privire la returnarea Dispozitivelor companiei Philip Morris.
(b) Nu trimiteți companiei Philip Morris dispozitive și accesorii care nu sunt eligibile de a fi înlocuite în conformitate cu prevederea privind Defecțiunea accidentală. Dacă veți trimite aceste articole companiei Philip Morris, ele nu vor fi returnate, dar vor fi distruse.
(c) Compania Philip Morris va stabili dacă sunteți în drept să primiți un Dispozitiv sau o ă componentă a acestuiade înlocuire în conformitate cu aceste Prevederi. În cazul în care sunteți în drept să primiți un Dispozitiv sau o componentă de înlocuire, acesta va fi acordat în una din următoarele modalități:
• Prin Serviciul de livrare. Un Dispozitiv înlocuitor vă va fi trimis prin curier și trebuie să trimiteți Dispozitivul afectat companiei Philip Morris
• Serviciul carry-in. Puteți să returnați dumneavoastră Dispozitivul deteriorat la un magazin IQOS participant și la magazinele partenere, unde veți primi un Dispozitiv înlocuitor.
5. Asistență Internațională (disponibil doar pentru dispozitivele IQOS)
5.1 Aveți acces la un serviciu cu număr internațional gratuit (se pot percepe taxe în anumite locații) la care puteți apela atunci când călătoriți în țările în care compania Philip Morris sau companiile afiliate sau partenerii autorizați comercializează dispozitive IQOS, cu excepția Statelor Unite. Acest serviciu prevede acordarea asistenței de remediere a deficiențelor de către agenți IQOS experimentați. Opțiunile privind deservirea, și timpii de răspuns pot varia în funcție de țară. Asistența internațională nu prevede înlocuirea Dispozitivului / componentei defecte în conformitate cu situațiile descrise asupra care se referă la: Deteriorările Accidentale din prezentele prevederi sau privind problemele ce țin de materiale sau modul de fabricație.
5.2 Efectuarea unei cereri în cadrul Asistenței internaționale
(a) Dumneavoastră trebuie:
• să raportați cererea dumneavoastră la centrul de asistență clienți, telefonând la numărul gratuit 0080025592559 cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 14 zile (calendaristice) de la data când Dispozitivul dumneavoastră suferă o Daună accidentală sau probleme ale dispozitivului IQOS definite din punct de vedere al materialului sau fabricației, atunci când sunt utilizate în conformitate cu Ghidul utilizatorului IQOS, inclusiv următoarele informații: (1) Nume, Prenume, Data, luna, anul de naștere, numărul de telefon și numărul de serie al Dispozitivului deteriorat; (2) o descriere a simptomelor, problemelor sau cauzelor deteriorării Dispozitivului; (3) mesajele de eroare; și (4) acțiunile întreprinse înainte ca Dispozitivul să aibă probleme și orice măsuri pe care le-ați luat pentru a soluționa problema;
• să furnizați dovada achiziției pentru Dispozitivul dumneavoastră, în cazul în care compania Philip Morris vă solicită acest lucru; și
• să respectați instrucțiunile de ambalare și de expediere furnizate de compania Philip Morris pentru expedierea Dispozitivului afectat către compania Philip Morris; și
• să respectați în alt mod procesul de autorizare a companiei Philip Morris privind returnarea Dispozitivelor.
(b) Experții IQOS vor oferi asistența și ghidarea necesară în soluționarea problemei Dispozitivului prin interprinderea măsurilor de procedură standard de depanare în scopul restabilirii funcționalității acestuia.
6. Alte Servicii
6.1 IQOS Coach. Solicitarea consultanței unui IQOS Coach ce poate oferi suport în procesul de familiarizare cu dispozitivul IQOS: să ofere informații în legătură cu modul de utilizare și curățare a Dispozitivului dar și informații adiționale despre alte Servicii disponibile.
6.2 Suport digital: Suport informațional digital expediat Utilizatorilor noi sau existenți înregistrați în baza de date IQOS,o dată cu achiziționarea, înlocuirea sau închirirerea unui dispozitiv, ce constă din scurte mesaje cu caracter educațional despre principiile de utilizare corectă a Dispozitivului și îngrijirii acestuia. Serviciul este prestat doar Utilizatorilor care își exprimă acordul de a primi comunicările IQOS prin acceptarea Termenilor și Condițiilor, cu posibilitatea de a solicita dezabonarea ulterioară. Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor noi, o dată cu achiziționarea, înlocuirea sau închirierea unui dispozitiv,consumatorul își asumă consecințele legale.
6.3 Livrare* gratuită a Dispozitivului de înlocuire (IQOS / lil ): Dacă sunteți eligibil pentru un Dispozitiv de înlocuire în cadrul serviciului de garanție a dispozitivului sau al Serviciului de Defecțiune accidentală, acest Serviciu prevede livrarea gratuită** a Dispozitivului de înlocuire.
(*Serviciul de livrare este disponibil doar în municipiul Chișinău. **Pentru anumite zone specifice mai îndepărate, se percepe o taxă pentru livrare – informații suplimentare puteți solicita de la un operator IQOS, apelând la Serviciul Suport clienți 0 8000 24 00, apel gratuit).
6.4 Înlocuire Rapidă - Acest serviciu asigură înlocuirea rapidă a Dispozitivului dumneavoastră în termen de cel mult 48 de ore*** în caz de Defecțiuni Accidentale și/sau în cazul în care aveți o revendicare validă pentru problemele Dispozitivului IQOS sau lil definite din punct de vedere al materialului sau manoperei, atunci când sunt utilizate în conformitate cu Ghidul utilizatorului IQOS / lil . Eligibilitatea pentru acest serviciu este determinată de compania Philip Morris. Acest serviciu este aplicabil numai în locațiile selectate din țara dumneavoastră de înregistrare.
***Excepții pot apărea în caz de condiții meteorologice neprevăzute, dificultăți de acces la adresa de livrare și/sau alți factori în afara controlului rezonabil al companiei Philip Morris.
6.5 Smart Service - Serviciu gratuit de mentenanță profesională pentru dispozitivele IQOS™ și lil . Serviciul include: (i) testarea nivelului de aerosol; (ii) curățarea profesională a Dispozitivului; (iii) actualizarea versiunii de soft; (iv) diagnosticarea Dispozitivului.
6.6 Smart Change - Aveți dreptul de a participa la programul de reciclare a dispozitivelor IQOS și lil în baza căruia Philip Morris acceptă, pentru colectare și reciclarea ulterioară, Dispozitivele IQOS 2.4+, IQOS 3.0, IQOS 3 MULTI, IQOS 3 DUO, IQOS ORIGINALS DUO, IQOS ILUMA sau lil pentru care garanția a expirat sau expiră curând. În schimbul Dispozitivului oferit în program, obțineți un Cupon Ecologic, valoarea căruia se deduce la achiziționarea unui nou dispozitiv IQOS 3 DUO ORIGINALS. Citiți termenii de participare la program aici.
7. Obligațiile dumneavoastră.
Sunteți de acord:
(a) să nu utilizați în mod abuziv Serviciile;

(b) în cazul în care are loc un schimb, atunci orice Dispozitiv înlocuitor devine proprietatea dumneavoastră, iar Dispozitivul înlocuit devine proprietatea entității care efectuează schimbul; și
(c) să respectați legislația aplicabilă.
8. Garanție / Limitarea răspunderii
8.1 Deoarece Serviciile sunt gratuite, oricare dintre ele este furnizat "Ca atare" și fără nicio garanție.
8.2 Compania Philip Morris nu va fi răspunzătoare în limita maximă permisă de legea aplicabilă, fie delictual (inclusiv din neglijență sau încălcarea obligațiilor legale), contractual, prin declarații false, restituire, fie în alt fel pentru orice pierderi directe, pierderi de profit, vânzări, venituri sau economii, pierderi de afaceri, epuizarea fondului comercial și/sau pierderi similare, sau pierderea sau coruperea datelor sau a informațiilor, sau pur și simplu pierderi economice, sau pentru orice pierderi, costuri, daune, taxe sau cheltuieli speciale, indirecte sau derivate, care decurg, în orice fel sau rezultă în alt mod, din utilizarea de către dumneavoastră a Serviciilor. Compania Philip Morris nu este răspunzătoare pentru niciuna dintre pierderile descrise la acest alineat 8.2, chiar dacă ați informat Philip Morris despre posibilitatea unor astfel de pierderi.
8.3 Nimic din acest alineat nu exclude vreo răspundere care nu poate fi exclusă de legea aplicabilă.
9. Diverse
9.1 Niciun Serviciu nu este o poliță de asigurare.
9.2 Serviciile sunt furnizate în prezent în mod gratuit.
9.3 Detaliile cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale pe care ni le furnizați sunt descrise în Notificarea noastră privind confidențialitatea disponibilă aici.
9.4 Acești Termeni se supun legilor privind sediul social al companiei Philip Morris. Orice litigiu juridic va face obiectul jurisdicției exclusive a orașului în care compania Philip Morris își are sediul social.
9.5 Pentru întrebări, solicitări și informații de contact, vă rugăm să consultați secțiunea Asistență.


Smart Change - Programul de reciclare a dispozitivelor IQOS și lil


Ultima actualizare – 26 Februarie 2024.
Programul de reciclare a dispozitivelor IQOS și lil - «Smart Change»
Programul de reciclare a dispozitivelor IQOS și lil , numit în continuare „Smart Change”, a fost stabilit de Philip Morris Sales & Marketing SRL în conformitate cu prevederile Legii nr. 209 din 29 iulie 2016 privind obligațiile de colectare a deșeurilor și responsabilitatea extinsă a producătorului, precum și conformitatea și implementarea cerințelor prevăzute în Regulament privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 212 din 03/07/2018.
Termeni și condiții


1. Aplicarea Termenilor
1.1 Aceste condiții se aplică și guvernează participarea dvs. la programul de reciclare a dispozitivului IQOS sau lil - „Smart Change”, în baza căruia Philip Morris Sales & Marketing SRL (în continuare „Philip Morris”) acceptă, pentru colectarea și reciclarea ulterioară, sistemul de încălzire a tutunului IQOS sau lil („Dispozitiv”), precum și componentele Dispozitivului IQOS ILUMA, IQOS ORIGINALS DUO, IQOS 3 DUO, IQOS 2.4+, IQOS 3.0: Dispozitivul Suport și Încărcătorul Portabil („Componentă”), pentru care garanția a expirat sau expiră curând (în continuare – „Program”). Pentru Dispozitivul sau Componenta transmisă pentru reciclare va fi emis un Cupon Ecologic („Cupon Ecologic”), care poate fi utilizat pentru achiziția unui Dispozitiv nou IQOS sau lil , a unei Componente IQOS sau echivalentul financiar al acestuia. Valoarea Cuponului Ecologic, emis pentru transmiterea Dispozitivul sau Componentei eligibile (ce corespunde condițiilor din p. 1.2), este stabilită de Philip Morris în conformitate cu valoarea estimată a Dispozitivului sau Componentei transferate pentru reciclare. Trebuie să citiți cu atenție aceste Condiții, deoarece acestea vă afectează drepturile statutare și regulează relația cu Philip Morris.
1.2 Condițiile de participare în program:
a. Sunteți utilizator al dispozitivului IQOS sau lil cu vârsta de peste 18 ani;
b. Locul de reședință de bază sau temporar se află în Republica Moldova;
c. Dumneavoastră, drept Utilizator și Dispozitivul dvs. sunteți înregistrat în baza de date Philip Morris Sales & Marketing SRL.
d. Dispozitivul dvs. a fost achiziționat din magazinele oficiale/de la partenerii oficiali IQOS din Republica Moldova;
e. Dispozitivul/-ele modelelor IQOS 2.4 Plus, IQOS 3.0, IQOS 3 MULTI, IQOS 3 DUO, IQOS ORIGINALS DUO , lil SOLID 2.0 și componentele acestora - Dispozitiv Suport și Încărcător Portabil au o perioada de garanție care expiră în 6 (șase) luni calendaristice sau a expirat pentru cel putin o componenta;
f. Dispozitivul IQOS ILUMA, IQOS ILUMA PRIME și componentele acestora- Dispozitivul Suport și Încărcătorul Portabil au o perioada de garanție care expiră în 3 (trei) luni calendaristice sau a expirat pentru cel putin o componenta;
g. Dispozitivul lil Ez si ILUMA ONE au o perioada de garanție care expiră în 3 (trei) luni calendaristice sau a expirat;
h. În cazul Dispozitivelor IQOS 2.4+, IQOS 3,IQOS 3 DUO, IQOS ORIGINALS DUO, IQOS ILUMA si IQOS ILUMA PRIME Dispozitivul este format din două componente, Dispozitivul Suport și Încărcătorul Portabil. Ambele componente sunt înregistrate în contul dvs. IQOS și nu sunt componente ale Dispozitivelor diferite sau ale diferitelor versiuni ale Dispozitivelor. Această condiție nu se aplică versiunii Dispozitivelor IQOS 3 Multi,lil si IQOS ILUMA ONE deoarece acestea consistă dintr-o componentă unică.
1.3 Termenii Programului nu limitează numărul dispozitivelor transferate pentru reciclare de către un utilizator. Cupoanele Ecologice emise pot fi utilizate pentru procurarea a maximum 3 dispozitive (Încărcător Portabil și Dispozitiv Suport) pe parcursul a 12 luni calendaristice după emiterea primului Cupon Ecologic pentru un utilizator. Toate dispozitivele eligibile sunt în drept să participe la program.
1.4 Nu trebuie să aveți un cablu de încărcare, cutia originală sau alte accesorii pentru a participa în Program.
1.5 Vă puteți înregistra împreună cu dispozitivul dvs. în baza noastră de date, apelând serviciul clienți IQOS la 0 8000 24 00 (apelul este gratuit), la punctele oficiale de vânzare IQOS sau la reprezentanții oficiali IQOS. Detalii despre prelucrarea datelor cu caracter personal sunt descrise în clauza 7.2 din acești Termeni și condiții.
1.6 Prin participarea în Program sunteți de acord să respectați acești Termeni și Condiții. Modificarea acestor Termeni este permisă numai cu acordul Philip Morris.
1.7 De asemenea, Philip Morris își rezervă dreptul de a modifica aceste Condiții.

2. Valoarea estimată a Dispozitivului eligibil
2.1 Valoarea estimată a Dispozitivelor achiziționate pentru reciclare este stabilită în baza valorii estimate a materialelor și componentelor Dispozitivelor utilizate în reciclare.
2.2 Valoarea estimată stabilită a Dispozitivului achiziționat, versiunea IQOS 2.4+, IQOS 3, IQOS 3 DUO și IQOS ORIGINALS DUO, IQOS ILUMA și IQOS ILUMA PRIME și respectiv, a Cuponului Ecologic emis, este de 300 de lei.
2.3 Valoarea estimată stabilită a Dispozitivului achiziționat, versiunea lil , IQOS 3 MULTI și IQOS ILUMA ONE și, respectiv, a Cuponului Ecologic emis, este de 150 de lei.
2.4 Valoarea estimată stabilită a Componentei, Dispozitivului Suport și/sau Încărcătorului Portabil ale modelelor IQOS 2.4 Plus, IQOS 3.0,IQOS 3 DUO, IQOS ORIGINALS DUO, IQOS ILUMA si IOS ILUMA PRIME și, respectiv, a Cuponului Ecologic emis, este de 150 de lei.

3. Procesul stabilit pentru transmiterea Dispozitivelor și/sau Componentelor pentru reciclare și emiterea Cuponului Ecologic
3.1 Documentarea tranzacției se va efectua în baza Legii contabilității și raportării financiare Legea Nr. 287 din 15-12-2017, precum și a Ordinului cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Act de achiziţie a mărfurilor” nr. 130 din 30.09.2010.
3.2 „Actul de achiziție a mărfurilor” conține date cu caracter personal ale părții care acționează în calitate de vânzător (persoană fizică), și anume: FNP, seria buletinului de identitate, IDNP, adresa. Detalii despre prelucrarea datelor cu caracter personal sunt descrise în clauza 7.2 din acești Termeni și condiții.
3.3 Participanților la Program nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare (taxe și impozite). (Codul Fiscal Legea nr. 1163-XIII din 24.04.1997, art. 20).

4. Condițiile achiziționării unui Dispozitiv nou la prezentarea Cuponului Ecologic
4.1 La achiziția Dispozitivului sau Componentei IQOS 3 DUO sau lil , valoarea Cuponului Ecologic emis la transmiterea Dispozitivului sau Componentei pentru reciclare este dedusă din prețul oficial standard al Dispozitivului, în conformitate cu următoarele condiții:
a. Cuponul Ecologic este emis la transmiterea spre reciclare a Dispozitivului eligibil IQOS 2.4+, IQOS 3.0, IQOS 3 Multi, IQOS 3 DUO, IQOS ORIGINALS DUO, IQOS ILUMA PRIME, IQOS ILUMA, IQOS ILUMA ONE precum și a Dispozitivului lil și/sau a Componentelor dispozitivelor IQOS 2.4P, IQOS 3, IQOS 3 DUO, IQOS ORIGINALS DUO, IQOS ILUMA PRIME, IQOS ILUMA;
b.În cazul achiziționării unui dispozitiv nou se deduce valoarea Cuponului Ecologic pentru un Dispozitiv sau Component transferat pentru reciclare și anume: - Pentru IQOS ILUMA One sau lil – se va deduce 1 Cupon Ecologic; - Pentru IQOS ILUMA - se vor deduce 3 Cupoane Ecologice; - Pentru ILUMA PRIME - se vor deduce 5 Cupoane Ecologice; - Pentru IQOS ORIGINALS DUO – se vor deduce 2 Cupoane Ecologice;
c. În cazul achiziționării unei Componente noi IQOS sau dispozitivului lil, se deduce valoarea unui Cupon Ecologic emis pentru Componenta transmisă spre reciclare; Cupoanele Ecologice nu se cumulează între ele la achiziția unei Componente noi;
d. În cazul transferului mai multor Dispozitive sau Componente eligibile pentru reciclare, emiterea Cuponului Ecologic și utilizarea acestuia este asigurată în conformitate cu dispozițiile alineatelor 4.1 (a), 4.1 (b) 4.1 (c) și 4.1(d).
e. Cuponul Ecologic nu poate și nu trebuie transmis către alte persoane;
4.2 Pentru a participa în Program trebuie să lăsați o solicitare la Serviciul pentru clienți IQOS (numărul 0 8000 24 00), pe iqos.com, pe foodhouse.md, la un reprezentant autorizat IQOS sau la magazinele Q Heated Tobacco Shop. Lista magazinelor se poate extinde la discreția Philip Morris prin modificarea p.1.7 a Programului.
4.3 În cadrul Programului, Cuponul Ecologic este emis cu condiția ca Dispozitivul sau Componenta transferată să îndeplinească cerințele descrise în clauza 1.2.
În sensul prezentului alineat, Dispozitivele și/sau Componentele care se încadrează în următoarele circumstanțe, nu sunt eligibile pentru emiterea Cuponului Ecologic:
a. Prezintă defecțiuni care au apărut ca urmare a acțiunilor distructive intenționate, a utilizării necorespunzătoare a modificărilor în proiectarea Dispozitivului sau ca rezultat a încercării de a face careva modificări.
b. Dispozitivul a cărui număr de serie a fost modificat, deteriorat sau șters;
c. Dispozitivele care au fost supuse unei dezasamblări neautorizate de Philip Morris, reparații tehnice sau alte modificări.
4.4 Achiziționarea unui Dispozitiv nou cu prezentarea Cuponului Ecologic se face în limita stocul disponibil al Dispozitivelor IQOS și lil , precum și a componentelor IQOS și/sau al opțiunilor lor de culoare.

5. Durata și încetarea acțiunii.
Aceste condiții sunt valabile de la 20.01.2021, (cu completări și modificări ulterioare care trebuie puse la dispoziția utilizatorilor în modul prescris de termeni), fără un termen prestabilit de încetare.

6. Garanția / Limitarea răspunderii
6.1 Deoarece programul de reciclare „Smart Change” face parte din „Servicii” , iar apartenența dvs. la ele este gratuită și voluntară, ea este oferită „Așa cum este”, fără nicio garanție.
6.2 Philip Morris nu poartă răspundere în măsura maximă stabilită de legea aplicabilă ca urmare a unei încălcări (inclusiv, dar fără a se limita la neglijență sau la încălcarea obligațiilor statutare) a unui acord, prezentare greșită sau în alt mod, pentru orice pierderi directe, profituri pierdute, venituri sau economii, pierderea stării de bine și/ sau a altor pierderi similare, sau pierderea, denaturarea datelor sau informațiilor, sau daune economice directe, precum și pentru orice alte cheltuieli speciale, indirecte sau consecutive, pierderi, daune, costuri și cheltuieli care rezultă din sau altfel asociate la utilizarea de către dvs. a Serviciilor.
6.3 Nimic din paragraful 6 nu exclude răspunderea, care nu poate fi respinsă în conformitate cu cerințele legii aplicabile.

7. Alte dispoziții

7.1 Detaliile cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, furnizate de dvs., și măsurile de protecție, sunt expuse în Avizul nostru de confidențialitate, disponibil electronic la  md.iqos.com
7.2 Acești Termeni sunt reglementați de jurisdicția legilor țării în care se află sediul înregistrat al Philip Morris Sales & Marketing SRL. Toate litigiile vor fi supuse jurisdicției exclusive a orașului în care Philip Morris Sales & Marketing SRL are sediul înregistrat.
7.3 Pentru informații suplimentare, întrebări și date de contact, vă rugăm să vizitați  Notificarea noastră privind confidențialitatea datelor.