Loading...

Condiții de Utilizare

Condiții de utilizare și Politica de confidențialitate pentru rezidenții din Republica Moldova(extras din Regulamentul privind prelucrarea datelor cu caracter personal în sistemul de evidență ,,IQOS” (în continuare Regulament))


I. Operatorul de date cu caracter personal

1. Compania ,,PHILIP MORRIS SALES & MARKETING” SRL, a stabilit scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal în sistemul de evidență ,,IQOS”, astfel, având calitatea de operator de date cu caracter personal (în continuare operator).
2. Operatorul este înregistrat sub numărul 0001329 în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal (www.registru.datepersonale.md) și a fost autorizat de Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal de a prelucra datele cu caracter personal ale clienților săi. Autorizarea de către Autoritatea responsabilă de regimul juridic al protecției datelor cu caracter personal demonstrează că operatorul prin măsurile organizatorice și tehnice adoptate asigură un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal.

II. Termenii utilizați în prezentul Regulament au următoarea semnificație:

consumator - orice persoană fizică ce acționează în alte scopuri decât cele ale activității comerciale;

creare de profiluri - înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia;

date cu caracter personal – orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă;

categorii speciale de date cu caracter personal – datele care dezvăluie originea rasială sau etnică a persoanei, convingerile ei politice, religioase sau filozofice, apartenența socială, datele privind starea de sănătate sau viața sexuală, precum și cele referitoare la condamnările penale, măsurile procesuale de constrângere sau sancțiunile contravenționale;

subiect al datelor cu caracter personal – este orice persoană fizică care poate fi identificată, direct sau indirect, prin referire la un număr de identificare sau la unul ori mai multe elemente specifice identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operațiune sau serie de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal prin mijloace automatizate sau neautomatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, păstrarea, restabilirea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;

sistem de evidență a datelor cu caracter personal – orice serie structurată de date cu caracter personal accesibile conform unor criterii specifice, fie că este centralizată, descentralizată ori repartizată după criterii funcționale sau geografice;

operator – persoana fizică sau persoana juridică de drept public sau de drept privat, inclusiv autoritatea publică, orice altă instituție ori organizație care, în mod individual sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal prevăzute în mod expres de legislația în vigoare;

persoană împuternicită de către operator – persoana fizică sau persoana juridică de drept public ori de drept privat, inclusiv autoritatea publică și subdiviziunile ei teritoriale, care prelucrează date cu caracter personal în numele și pe seama operatorului, pe baza instrucțiunilor primite de la operator;

terț – persoană fizică sau persoană juridică de drept public ori de drept privat, alta decât subiectul datelor cu caracter personal, decât operatorul ori persoana împuternicită de către operator și decât persoana care sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite este autorizată să prelucreze date cu caracter personal;

pseudonimizare - înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal într-un asemenea mod încât acestea să nu mai poată fi atribuite unei anume persoane vizate fără a se utiliza informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie stocate separat și să facă obiectul unor măsuri de natură tehnică și organizatorică care să asigure neatribuirea respectivelor date cu caracter personal unei persoane fizice identificate sau identificabile;

Autoritatea responsabilă – se are în vedere Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal;

marketing direct (prospectare comercială) – metoda de distribuție a produselor și serviciilor în care sunt utilizate concepte, tehnici și instrumente de marketing, inclusiv prin intermediul poștei, serviciilor de comunicații electronice sau al altor servicii de expediere, concretizate într-un demers orientat direct către subiectul de date cu caracter personal, urmărind generarea unei reacții cuantificabile a acestuia.

III. Cine poate utiliza site-ul

3. Completarea anchetei și înregistrarea pe site poate fi efectuată de către orice persoană fizică, în nume propriu și doar dacă aceasta a atins vârsta de 18 ani.
4. Activitățile desfășurate de operator sunt destinate persoanelor rezidente în Republica Moldova, sau, după caz, altor persoane în legătură cu deservirea produselor IQOS.
5. Toate informațiile accesibile pe site care vizează conținutul de text, imagine, structură etc. sunt destinate în exclusivitate persoanelor fizice în scop de utilizare personală și sunt protejate în conformitate cu legislația națională privind drepturile de autor și drepturile conexe. Orice copiere sau utilizare a acestor informații în alte scopuri decât cel enunțat este interzisă și duce la răspundere în conformitate cu legislația în vigoare.

IV. Modul de autentificare în sistem

6. Înregistrarea în sistem se efectuează prin accesarea paginii web www.iqos.com, fiind necesar a fi consemnate următoarele categorii de date: numele, prenumele, data nașterii, sexul, orașul de reședință, limba de comunicare preferată, poșta electronică și numărul de telefon mobil.
7. La completarea rubricilor obligatorii enunțate, contul de utilizator se va activa prin introducerea codului secret recepționat la numărul de telefon indicat sau accesarea link-ului ce va fi expediat la poșta electronică indicată. Înregistrarea va putea fi efectuată cu succes numai în urma completării tuturor câmpurilor obligatorii. Parola este confidențială și nu poate fi dezvăluită către alte persoane terțe.
8. La finalizarea completării rubricilor specifice, subiectul de date cu caracter personal confirmă prin bifare că datele cu caracter personal introduse de către acesta sunt veridice și îi aparțin.
9. Prin realizarea acestor pași, dvs. veți fi incluși în lista clienților (consumatorilor) din sistemul de evidență (baza de date) ,,IQOS”.

V. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

10. Operatorul va colecta următoarele categorii de date cu caracter personal: nume, prenume, data nașterii, sex, orașul de reședință, limba de comunicare preferată, numărul de telefon, adresa de email, precum și alți identificatori ai subiectului de date în cazul în care aceste date vor fi consemnate la cererea acestuia prin: adresare, solicitare, reclamație sau orice alt mod în legătură cu obiectul prestării serviciilor.
11. În cadrul acestui sistem de evidență este interzisă colectarea categoriei speciale a datelor cu caracter personal.

VI. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

12. Datele cu caracter personal sunt colectate și prelucrate în cadrul sistemului de evidență ,,IQOS” în scop de:
a) ținere a evidenței clienților ce au procurat sau care intenționează să procure de la operator dispozitive IQOS;
b) oferirea suportului privind produsele prestate;
c) oferirea serviciilor de marketing direct;
d) efectuarea cercetărilor de piață;
e) onorarea altor obligații ce rezultă din raporturile juridice stabilite cu clienții.
13. Operatorul nu prelucrează datele cu caracter personal în alte scopuri decât cele indicate.

VII. Notificarea privind transferul transfrontalier

14. Datele cu caracter personal vor fi stocate pe serverele din Irlanda, însă sub monitorizarea și controlul operatorului.

VIII. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

15. Prelucrarea datelor cu caracter personal în cazul furnizării serviciilor de marketing direct, realizat prin oferirea informațiilor promoționale, ofertelor personalizate sau programelor de reducere, cercetărilor de piață sau alte operațiuni de prelucrare a datelor care nu sunt necesare executării contractului se va efectua doar în baza consimțământului subiectului de date încheiat adițional.
16. Necesitatea existenței consimțământului pentru prelucrarea datelor se referă și la situațiile în care datele cu caracter personal sunt colectate de la alți subiecți decât cei vizați în scop de marketing direct.
17. Nu se va încheia un consimțământ separat dacă datele sunt colectate direct de la client (prin intervievarea/chestionarea față în față sau prin telefon, sau datele vor fi înregistrate în sistem prin interfața web nemijlocit de către utilizator), în cazul:
a) acțiunilor necesare înaintea încheierii contractului ce se referă la deschiderea profilului de utilizator pe pagina www.iqos.com sau prin intermediul unei adresări la linia verde Asistență Clienți IQOS, perfectarea și examinarea anchetei consumatorului, preluarea comenzii;
b) activităților indispensabile executării contractului care se referă la ținerea evidenței consumatorilor, oferirea suportului față de produsele IQOS procurate, preschimbarea sau repararea acestora precum și alte aspecte de ordin civil care rezultă din raporturile juridice încheiate.
18. În toate cazurile de prelucrare a datelor cu caracter personal în lipsa unui consimțământ încheiat separat, operatorul sau persoanele împuternicite de către operator vor informa subiecții de date cel puțin despre: scopul pentru care sunt colectate datele, temeiul legal, volumul și categoriile de date, termenul de stocare, modul de utilizare, persoanele împuternicite de către operator precum și drepturile acestora.
19. Operatorul de date cu caracter personal informează că datele cu caracter personal pot fi utilizate și în alte scopuri prevăzute expres de lege, cum ar fi: la solicitarea organelor din sectorul polițienesc sau organelor cu funcție de control - activități pe care operatorul de date nu le poate prestabili însă le ia în calcul atunci când colectează datele cu caracter personal. În cazul unor astfel de situații, operatorul de date va verifica corespunderea solicitării sub aspect de respectare a principiilor de protecție a datelor cu caracter personal și o va executa doar în cazul existenței scopului și temeiului legal.

IX. Destinatarii datelor cu caracter personal

20. Operatorul poate dezvălui datele cu caracter personal către:
a) persoanele împuternicite de către operator;
b) subiectul de date sau reprezentantul său legal;
c) organele de control la solicitarea acestora;
d) companiile din grupul Philip Morris International, Inc și companiile de recuperare a creanțelor.
21. Transmiterea către alte persoane terțe este interzisă.

X. Drepturile subiecților de date cu caracter personal

22. Dreptul la informare - constă în dreptul de a fi informat înainte de a fi colectate și prelucrate datele cu caracter personal cu privire la identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existența drepturilor prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal, precum și condițiile în care pot fi exercitate.
23. Dreptul de acces la date - constă în dreptul de a obține de la operator în temeiul unei cereri, confirmarea/infirmarea faptului dacă datele cu caracter personal care-l vizează au fost sau nu prelucrate, informații referitoare la scopurile și categoriile de date prelucrate, destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sânt dezvăluite datele, modul în care se efectuează prelucrarea automatizată a datelor, consecințele juridice generate de prelucrarea datelor pentru subiectul de date și modul de exercitare a dreptului de intervenție asupra datelor cu caracter personal.
24. Dreptul de intervenție - constă în obținerea în baza unei cereri, rectificarea, actualizarea, blocarea, ștergerea sau transformarea în date anonime a informațiilor a căror prelucrare nu este conformă cu cerințele Legii privind protecția datelor cu caracter personal, în special a datelor incomplete sau inexacte.
25. Dreptul de opoziție - constă în dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, că datele care îl vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale care prevăd altfel.
26. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale - constă în posibilitatea de a cere și de a obține retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința subiectului de date care a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări automatizate destinate să evalueze unele aspecte ale personalității sale, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte.
27. Dreptul la justiție - constă în dreptul de a se adresa Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal sau instanței de judecată, pentru apărarea sau repunerea în drepturile lezate.
28. Pentru exercitarea drepturilor subiectului de date cu caracter personal, puteți să adresați solicitarea Dvs. companiei ,,PHILIP MORRIS SALES & MARKETING” SRL la adresa: mun. Chișinău, str. N. Dimo 21/3, MD-2068, Republica Moldova.
29. De asemeni, puteți refuza furnizarea datelor cu caracter personal către ,,PHILIP MORRIS SALES & MARKETING” SRL. Refuzul de a furniza astfel de date poate duce la imposibilitatea ,,PHILIP MORRIS SALES & MARKETING” SRL de a furniza serviciul.

XI. Fișiere Cookie

30. Operatorul de date prelucrează două tipuri de cookie-uri: pe sesiune și fixe. Cele din urmă sunt fișiere temporare ce rămân în terminalul utilizatorului până la terminarea sesiunii sau la închiderea aplicației (browserului web).
31. Cookie-urile în sine nu solicită și nu sunt alăturate altor informații adiționale care ar putea duce la identificarea vizitatorilor neînregistrați.
32. La terminarea sesiunii de internet, modulele cookie de sesiune sunt șterse automat.

XII. Blocarea accesului la site

33. Accesul la site poate fi blocat în cazul în care:
a) De către dvs. au fost încălcate regulile și cerințele prevăzute mai sus;
b) A fost realizat dreptul de opoziție;
c) Dacă dvs. ați creat mai mult de un profil de utilizator autorizat pe acest site.

XIII. Cadrul juridic aplicabil și jurisdicția

34. Operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate în baza de date ,,IQOS” sunt efectuate sub supravegherea operatorului din Republica Moldova.
35. Indiferent de sediul juridic al persoanelor împuternicite de către operator, la prelucrarea datelor cu caracter personal aceștia vor asigura conformitatea și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal cel puțin la nivelul următoarelor acte naționale și internaționale:
- Convenția nr. 108 pentru protecția persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal (http://datepersonale.md/md/international003/);
- Legea Republicii Moldova, nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal (http://lex.justice.md/md/340495/);
- Legea Republicii Moldova, nr. 284 din 22.07.2004 privind comerțul electronic (http://lex.justice.md/md/328081/);
- Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1123 din 14.12.2010 privind aprobarea Cerințelor față de asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal (http://lex.justice.md/md/337094/) precum și alte acte normative relevante.